Käsmu Merekool Eesti Vabariigi perioodil

Prindi

Jüri Vendla
Merekoolid Tsaari Venemaal, nende seas ka Käsmu Merekool (edaspidi KM) juhindus oma tegevuses selle riigi lõpupäevil 1909. aasta merekoolide seadusest. Selle seadusega muudeti ära varem eraldi kehtinud diplomid purje- ja aurulaevajuhtidele. Senise kaheksa kutsejärgu asemel jäi neli: ligisõidutüürimees (edaspidi lst), ligsõidukapten (edaspidi lsk), kaugsõidutüürimees (edaspidi kst) ning kaugsõidukapten (edaspidi ksk). Eksameid kehtestati uue seaduse järgi kaks: lst- ja kst eksamid, see tähendab näiteks , et kst eksami sooritanud isikul ei tarvitsenud ksk diplomi saamiseks rohkem koolipinki kulutada, vaid piisas seadusega ette nähtud 24 kuulisest kst diplomiga meresõidust kapteni või tüürimehe ametis, millest 12 kuud pidi olema sõidetud kaugsõidus. KM oli varemgi ksk ette valmistanud, kuid alates 1909/10 õppeaastast töötas kool ainult kaheklassilisena. Valmistati ette ainult lst ja lsk. Vahetult enne I Maailmasõda kavatseti Vene võimude poolt kool isegi sulgeda, kuid tänu kooli juhtkonna selgitustööle kuidas kool on kaasa aidanud laevanduse arengule Eesti põhjarannikul, otsustati Peterburgis alates 1916/17 õppeaastast avada uuesti III klass, mis sai töötada Vene võimu all ainult 2 aastat. 1917. aastal lõpetasid kooli teadaolevalt kaptenid Johannes Adamson, Eduard Eintrei, Theodor Liimann ja Voldemar Loeman ning 1918. aastal kaptenid August Eintrei, Joosep Einholm, hilisem Eelmere, Joosep Hall, Jakob Jürisson, August Reinson, Albert Rähesson ja Eduard Vahi. 1918/19 õppeaastal alustati õpinguid Saksa okupatsiooni tingimustes saksakeelse õppega, tõsi küll, peale okupatsioonivõimudega läbirääkimisi lubati esimesel kolmel aastal õppekeelena kasutada eesti keelt, mida aga ei läinud tarvis sakslaste lahkumise tõttu. 1919. aasta kevadel anti eksamid juba eestikeelsetena, tuginedes aga veel endisele vene merekoolide seadusele, mis võimaldas ksk diplomid saada ilma täiendava koolituseta.

Riigiarhiivis on säilinud KM eksamiprotokollid või siis õpilaste nimekirjad aastatest 1919-31. Kahjuks kahe aasta kohta pole senini õnnestunud andmeid leida (1923 ja 1930).

9.-11. aprillini 1919 sooritasid esimesed lõpetajad lõpueksamid Eesti riikliku eksamikomisjoni ees, mille esimeheks oli riigi-koolinõunik F. Mikkelsaar. Eksamitele lubati 20 kst - ja 13 lst kandidaati. Eksamid sooritasid vastavalt 19 ja 13 tüürimeest. Üks kandidaat ei sooritanud nõrkade teadmiste tõttu kst eksmeid. Kolme õpilase puhul oli komisjon teinud oma protokollides veel erinevaid märkusi, kuid eksamid nad sooritasid. Sel aastal lõpetas kst eksamitega rida hilisemalt tuntud kaptenid. Neist oli Aleksander Kaamann, hilisem Kaare, praktiliselt kuni surmani KLO teenistuses: alul kodumaal, hiljem paguluses olles sõitis Oskar Tiedemann & Co. laevadel, suri 2. aprillil 1976 Torontos.  Aleksander Lepviikmann töötas KM navigatsiooniainete õpetajana ning peale Karl Larensi pensionile minekut oli viimasel aastal enne kooli sulgemist selle juhatajaks. Hiljem sõitis kaptenina KLO suurimal aurikul „Elna”, suri paguluses Inglismaal 9. aprillil 1963. Hermann Liikane jätkas teenistust Eesti mereväes mitmetel ametipostidel, tema viimaseks sõjaväeliseks auastmeks oli kaptenleitnant. Põgenes Rootsi, kus suri 6. veebruaril 1983 Södertäljes. Boris (Herandi) Nelke oli 1941. aasta augustis N. Liidu laevastiku Eestist põgenemisel tolleaegse suurima auriku „Eestirand” kapteniks. Kaptenil õnnestus pommitabamustest uppumisohus olev laev ajada Prangi randa ja sellega päästa tuhandeid evakueeritavaid. Boris Nelke elas paguluses, suri arvatavasti Kanadas. Johhannes Sandbank (VR II/3) valis samuti sõiaväelase karjääri. Tema määrati 1939. aastal viimaseks mereväe juhatajaks, olles kaptenmajori auastmes,  arreteeriti 1941, suri Karaganda obl. vangilaagris 1954.

1919. aastal anti Haridusministeeriumi poolt välja merekoolide tegevust reguleeriv ajutine määrus, mille järgi toimus koolidesse vastuvõtt juba samal aastal, kuid seaduseks sai see ajutine määrus alles 1923. aastal. Uue seaduse järgi hakkas KM tööle kaheklassilisena, lisaks veel ettevalmistusklass. Esimese klassi lõpetajad said lst diplami ning II klassi lõpetamine andis kst/lsk diplomi. Ksk diplomit tuli juba minna nõutama Tallinna Merekooli (edaspidi TM).

Järgmisel 1920. aasta kevadel lõpetas Käsmu Merekooli II klassi (kst) 11 õpilast ja I klassi (lst) 5 õpilast. Üks õpilane I klassist ja 2 õpilast teisest klassist ei sooritanud eksameid. Eksamid toimusid 28.-30. aprillini, II klassi lõpetajate hulgas olid hilisemad tuntud kaptenid Eduard Einholm, hilisem Eelloo, Rudolf Gutmann, hilisem Kuutmaa ning Johannes Männik. Nemad kolm sellest lennust täiendasid hiljem oma merealast haridust TM, lõpetades seal erinevatel aastatel III klassi ksk-na.

1921. aastal oli lõpetajaid II klassis 9 ja I klassis 12. Lisaks neile jättis üks  kandidaat I klassi eksamid pooleli. II klassi 9 lõpetajast jatkas õpinguid ning lõpetasid TM III klassi 6. Neist kapten Johannes Lambot hukkus Põhjamerel koos aurikuga „Agu” ning kogu meeskonnaga 6. detsembril 1939, mis oli esimeseks hukkunud eesti laevaks II Maailmasõjas. Ksk diplomiga lõpetasid veel Gustav Lilleberg, Osvald Loots, Elmar Sandbank, Robert Sommer ja Arved Stöckenius.

1922. ja 1923. aastate kohta ei ole õnnestunud eksamiprotokolle leida. 1922. aasta kohta leidub lõpetajate nimekiri, kust leiame, et II klassi on lõpetanud ksk-na Eduard Gustavi poeg Lepni. Teame, et KM oli kaheklassiline kool ja neil puudus õigus sellise diplomi väljaandmiseks. Tegu võis olla mingi eriloaga. Eduard Lepni arreteeriti 15. juunil 1941 ja suri Tjumeni obl. vangilaagris 25.12.1942. Lisaks Lepnile lõpetasid II klassi veel viis kst, kelledest neli jatkasid õpinguid ja lõpetasid TM III klassi. Nendeks olid Julius Isop, Julius Konton, Bernhard Nelberg ja Arnold Nordmann. Lisaks neile lõpetas sel aastal veel I klassi 7 lst. 1923. aasta lõpetajate kohta teame ühest arhiivis leiduvast tabelist, et II klassi lõpetajaid oli 6, ning I klassi lõpetas 7.

1924. aasta lõpetajaid oli I klassis 10 ja II klassis 8, kelledest kolm lõpetas TM III klassi. Nendeks olid kaptenid Hans Jürgens, Jakob Lepni ja Magnus Kolk.

1925. aasta lõpetajate kohta puuduvad samuti eksamiprotokollid. On lõpetajate nimekiri, millest näeme, et I klassi lõpetajaid oli 9 ning II klassi lõpetajaid 8, kelledest lõpetasid TM III klassi kolm, kelledeks olid kaptenid Jakob Ludvig, hilisem Jako Luide, kes suri Kanadas 2006. aastal 103 aasta vanusena, siis veel Osvald Mutli ja Paul Mühlbach

1926. aastal oli I klassi lõpetajaid 13, nendest üks lõpetas eksternina. II klassi lõpetajaid oli 5, kelledest TM III klassi lõpetasid hiljem kaptenid Karl Einmann, hilisem nimi Heinmaa, Johannes Pa(a)rt, Anton Uutmann ning Jakob Hall. Kuues lõpetaja, Julius Seeblum sooritas küll kõik erialaeksamid, kuid puuduliku eesti keele oskuse tõttu ei antud talle välja lõpetamise tunnistust. Protokollis on klausel, et tunnistuse saab siis, kui 1927. aasta komisjoni ees sooritab uuesti eesti keele eksami, kuid selle sooritamise kohta puudub märge vastavates protokollides.

1927. aastal oli I klassi lõpetajaid 5 ning II klassi lõpetajaid 6, kelledest TM lõpetasid III klassi kaptenid Johannes Remmelgas, Bernhard Silm ning Nigulas Vaino.

1928. aastal oli I klassi lõpetajaid 7, nendest üks lõpetas eksternina. II klassi lõpetajaid oli 8, kelledest 6 lõpetasid erinevatel aastatel TM III klassi. Nendeks olid kaptenid Adolf Lepni, Erich Lepni, Toomas Linkvest, Aleksander (Ain) Luks, Julius Niin ja Jakob Siig.

1929. aastal oli I klassi lõpetajaid 9 ning II klassi lõpetajaid 5, kelledest jatkas õpinguid TM ja lõpetas III klassi neli, Nendeks olid kaptenid August Virks, Johannes Presfeldt, Oskar Soomann ja Gustav Tobro.

1930. aasta kohta eksamiprotokollid puuduvad. Karl Larensi poolt koostatud tabelist leiame, et I klassi lõpetajaid oli sel aastal 8 ja II klassi lõpetas 7 tüürimeest. Samal aastal suleti II klass ja kooli juhataja Karl Larens lahkus pensionile.

1931. aasta kevadel lõpetas I klassi 12 lst, kelledest neli jatkas õpinguid TM ning erinevatel aastatel jõudsid ksk diplomini. Nendeks olid kaptenid Johannes Heymann, Eduard Saar, Peeter Püss ja Jakob Suksdorf.

Allpool toodud lõpetajate nimakirjad ei ole täiuslikud, kuna puuduvad andmed kahe aastakäigu lõpetajate kohta. Siinjuures olgu nimetatud mõned TM lõpetanud ksk, kellede kohta KM nimekirjades esialgu andmed puuduvad:

Einlon, Jakob Gustavi p., lõpetas TM III kl. 1925;

Hall, Joosep, lõpetas TM III kl. 1939;

Kristenbrun, Jakob, lõpetas TM II kl. 1936 ja III kl. 1940;

Krämer, Rudolf, lõpetas TM II kl. 1933 ja III kl. 1943;

Linquist, Johannes, lõpetas TM II kl. 1938 ja III kl. 1942;

Paalberg, Harry Rudolfi p., lõpetas TM II kl. 1936 ja III kl. 1940;

Nelberg, Richard Gustavi p., lõpetas TM II kl. 1928 ja III kl. 1930;

Pa(a)rt, Joosep, lõpetas TM IIIkl. 1924;

Silberberg, Anton, lõpetas TM III kl.1944.

Kasutatud materjalid:

Ülevaade Eesti merekoolidest 1864-1935, Karl Larensi väljaanne, Tallinnas 1938.

Käsmu Merekool (ERA.1108.4.503

Käsmu Merekool (ERA.1108.4.515)

 

Lisa 1. KM kst klassi lõpetajad 1919-31, välja arvatud 1923 ja 1930

Ambrosen, Ludvig Johannese p. (1919 kst)

Beermann, Hans (1928 lst; 1929 kst)

Berg, Bernhard Jakobi p. (1919 kst)

Birk, Artur Jaani p. (1924 lst; 1925 kst)

Borgmann, Gustav Karli p. (1926 lst; 1927 kst)

Einholm (Eelloo), Eduard (1919 lst; 1920 kst)

Einmann (Heinmaa), Karl Karli p. (1925 lst; 1926 kst)

Einstruk, Artur Johannese p. (1919 kst)

Eintrei, August (1920 kst)

Gustavson, Karl (1926 lst; 1928 kst)

Gutmann (Kuutmaa), Rudolf (1919 lst; 1920 kst)

Haili, Arnold (1920 kst)

Hall, Jakob Toomase p. (1925 lst; 1926 kst)

Isop, Julius Jüri p. (1921 lst; 1922 kst)

Jablokov, Elias (1920 lst; 1921 kst)

Jalakas,Arnold Karli p. (1919 kst)

Junkwist, Jalmar Jaani p. (1919 kst)

Jürgens, Hans Karli p. (1924 kst)

Kain, Isaak Tõnise p. (1919 kst)

Kaamann (Kaare), Aleksander Alexi p. (1919 kst)

Kivi, Voldemar Joosepi p. (1925 lst; 1927 kst)

Kolk, Magnus Arturi p. (1924 kst)

Konton, Julius Jakobi p. (1922 kst)

Kruusvald, Johannes Jakobi p. (1924 lst; 1925 kst)

Laagenberg, Anton Jaani p. (1919 kst)

Laderlich, Magnus Joosepi p. (1924 lst; 1925 kst)

Lambot, Johannes (1921 kst)

La(o)rentsus, Anton (1919 lst; 1920 kst)

Lepni, Adolf (1926 lst; 1928 kst)

Lepni, Eduard Gustavi p. (1922 lõpetas ksk diplomiga)

Lepni, Erich (1927 lst; 1928 kst)

Lepni, Jakob Priidiku p. (1921 lst; 1924 kst)

Lepviikmann, Aleksander (1919 kst)

Lihtermann, Heinrich Jakobi p. (1919 kst)

Liikane, Hermann (1919 kst)

Liikane, Richard (1919 kst)

Liimann, Richard Jüri p. (1919 kst)

Lilleberg, Gustav (1919 lst; 1921 kst)

Linkvest, Toomas (1927 lst; 1928 kst)

Loosberg, Johannes (1919 lst; 1920 kst)

Loots, Osvald (1921 kst)

Ludvig (Luide), Jakob (Jako) Johannese p. (1922 lst; 1925 kst)

Luks, Aleksander (Ain) (1926 lst; 1928 kst)

Meikar, Aleksander Joosepi p. (1926 lst; 1927 kst)

Meikar, Evald Hansu p. (1921 lst; 1924 kst)

Mikiver, Joosep (1920 kst)

Mutli, Osvald Theodori p. (1922 lst; 1925 kst)

Männik, Harald (1928 kst)

Männik, Johannes (1920 kst)

Mühlbach, Paul Johannese p. (1922 lst; 1925 kst)

Mükenberg, Anton Magnuse p. (1919 kst)

Nelberg, Bernhard Juliuse p. (1920 lst; 1922 kst)

Nelke, Herandi (Boris) Karli p. (1919 kst)

Niin, Julius (1926 lst; 1928 kst)

Nordmann, Arnold Johannese p. (1922 kst)

Pa(a)rt, Johannes Antoni p. (1924 lst; 1926 kst)

Parkas, Johannes Johannese p. (1919 kst)

Pentsop,Friedrich Eduardi p. (1924 lst; 1926 kst)

Presfeldt, Johannes (1928 lst; 1929 kst)

Pruun, Karl Isaku p. (1921 lst; 1924 kst)

Remmelgas, Johannes Johannese p. (1924 lst; 1927 kst)

Rosenfeld, August Jüri p. (1919 kst)

Rätsep, Martin Gustavi p. (1921 lst; 1922 kst)

Sandbank, Elmar (1921 kst)

Sandbank, Johannes (1919 kst)

Schneider, Paul Maunuse p. (1922 lst; 1924 kst)

Seeblum, Joosep Jakobi p. (1921 lst; 1924 kst)

Seeblum, Julius Jakobi p. (1925 lst; 1926 kst klausliga)

Siig, Jakob (1925 lst; 1928 kst)

Silm, Bernhard Johannese p. (1922 lst; 1927 kst)

Siru, Johannes (1921 kst)

Sommer, Robert (1920 lst; 1921 kst)

Soomann, Artur (1921 kst)

Soomann, Oskar (1927 lst; 1929 kst)

Stöckenius, Arved (1921 kst)

Summatavet,Arthur Johannese p. (1925 kst)

Tobro, Gustav Villemi p. (1926 lst; 1929 kst)

Tombach, Anton Hansu p. (1924 lst; 1925 kst)

Tomerias, Bernhard Johannese p. (1924 kst)

Tui, Eduard (1920 kst)

Uukivi, Arnold Gustavi p. (1920 kst)

Uutmann, Anton Johannese p. (1924 lst; 1926 kst)

Vaino, Nigulas Madise p. (1924 lst; 1927 kst)

Viikholm, Julius (1920 kst)

Virks, August Mihkli p.(1922 lst; 1929 kst)

Welström, Johannes Jaani p. (1919 kst)

 

Märkused nimekirja juurde:

Allajoonitud: õppisid TM edasi ja omandasid ksk diplomid.

Kursiivis nimed: lõpetasid KM kst klassi 1919 ja neil oli Vene seaduse põhjal õigus omandada ksk diplomid ilma täiendava õppeta.

 

Lisa 2. KM lst klassi lõpetajad 1919 31, välja arvatud 1923 121930

Aalmann, Jüri Johannese p. (1925 lst)

Adler, Johannes Joosepi p. (1926 lst) (1)

Akker (Kivikari), Arnold Jaani p. (1926 lst) (2)

Birk, Arthur Jaani p. (1924 lst; 1925 kst)

Borgmann, Gustav Karli p. (1926 lst; 1927 kst)

Beermann, Hans (1928 lst; 1929 kst)

Einholm (Eelloo), Eduard (1919 lst; 1920 kst)

Einholm, Gustav (1921 lst) (3)

Einmann (Heinmaa), Karl Karli p. (1925 lst; 1926 kst)

Freibush, Hugo (1928 lst)

Gustavson, Karl Johannese p. (1926 lst; 1928 kst)

Gutmann (Kuutmaa), Rudolf (1919 lst; 1920 kst)

Hall, Jakob Tooma p. (1925 lst; 1926 kst)

Hanson, Arnold (1919 lst)

Helberg, Joosep Johannese p. (1926 lst eksternina)

Heymann, Johannes (1931 lst) (4)

Isop, Julius (1921 lst; 1922 kst)

Jablokov, Elias (1920 lst; 1921 kst)

Joosepson, Endel (1928 lst eksternina)(5)

Järv, Arnold (1929 lst)

Kask, Georg (1931 lst) (6)

Kivi, Voldemar Joosepi p. (1925 lst; 1927 kst)

Koolmann, Anton (1919 lst) (7)

Korn, Johannes (1921 lst)

Kruusvald, Johannes Jakobi p. (1924 lst; 1925 kst)

Krämer,Harry Madise p. (1926 lst)

Kähi, Aleksander (1920 lst)

Käost, Johannes (1929 lst)

Laderlich, Magnus Joosepi p. (1924 lst; 1925 kst)

Laderlich, Robert (1931 lst)

La(o)rentsus, Anton (1919 lst; 1920 kst)

Lepni, Adolf Gustavi p. (1926 lst; 1928 kst)

Lepni, Erich Eduardi p. (1927 lst; 1928 kst)

Lepni, Jakob (1921 lst; 1924 kst)

Less, Leopold Gustavi p. (1925 lst)

Liiman, Johannes Jüri p. (1922 lst)

Linkvest, Jakob (1929 lst)

Linkvest, Toomas Joosepi p. (1927 lst; 1928 kst)

Loosberg, Johannes (1919 lst; 1920 kst)

Liholm,Johannes Joosepi p. (1924 lst

Lihtermann, Johannes (1928 lst) (8)

Lilleberg, Gustav (1919 lst; 1921 kst)

Ludvig (Luide), Jakob (Jako) Johannese p. (1922 lst; 1925 kst)

Luks, Aleksander Jakobi p. (1926 lst; 1928 kst)

Mankin, Peeter (1931 lst)

Meikar, Aleksander Joosepi p. (1926 lst; 1927 kst)

Meikar, Evald (1921 lst; 1924 kst)

Muik, Alfred (1919 lst)

Mutli, Osvald Teodori p. (1922 lst; 1925 kst)

Männik, Arend Hindriku p. (1926 lst)

Männik, Evald (1929 lst)

Männik, Feliks (1929 lst)

Männikson, Johannes (1919 lst)

Mühlbach, Paul Johannese p. (1922 lst; 1925 kst)

Mühlbach, Richard Jakobi p. (1926 lst) (9)

Mühlbach, Valter Adolfi p. (1925 lst)

Nelberg, Bernhard (1920 lst; 1922 kst)

Niin, Julius Johannese p. (1926 lst; 1928 kst)

Pa(a)rt, Johannes Antoni p. (1924 lst; 1926 kst)

Pentsop, Friedrich Eduardi p. (1924 lst; 1926 kst)

Piilbak, Herbert (1931 lst)

Piilberg, Aleksander (1919 lst)

Presfeldt, Johannes (1928 lst; 1929 kst)

Pruun, Karl (1921 lst; 1924 kst)

Pääsuke, Herbert (1931 lst)

Püss, Peeter (1931 lst) (10)

Raado, Heinrich (1919 lst)

Randmann, Albert (1921 lst) (11)

Remmelgas, Johannes Johannese p. (1924 lst; 1927 kst)

Rukholm, Voldemar (1920 lst)

Rull, Leonhard Andrese p. (1925 lst) (12)

Ränkson, Adolf (1931 lst)

Rätsep, Martin (1921 lst; 1922 kst)

Saar, Eduard (1931 lst) (13)

Sakrits, Jakob (1931 lst)

Schneider, Paul Maunuse p. (1922 lst; 1924 kst)

Seeblum,Joosep (1921 lst; 1924 kst)

Seeblum, Julius Jakobi p. (1925 lst; 1926 kst klausliga)

Seeblum, Richard (1929 lst)

Siig, Jakob Jakobi p. (1925 lst; 1928 kst)

Silm, Bernhard Johannese p. (1922 lst; 1927 kst)

Sommer, Robert (1920 lst; 1921 kst)

Soomann, Oskar Joosepi p. (1927 lst; 1929 kst)

Soomann, Verner (1929 lst) (14)

Suksdorf, Jakob (1931 lst) (15)

Summa, Arnold (1929 lst)

Söderholm, Albert (1919 lst)

Tamvelius, Ferdinand (1929 lst) (16)

Tobro, Gustav Villemi p. (1926 lst; 1929 kst)

Tombach, Anton Hansu p. (1924 lst; 1925 kst)

Traus, Aleksander (1919 lst)

Trummar, Jakob (1921 lst) (17)

Tšistjakov, Aleksander Teodori p. (1927 lst)

Uutmann, Anton Johannese p.(1924 lst; 1926 kst)

Vaino, Nigul Madise p. (1924 lst; 1927 kst)

Valter, Jariilo Rudolfi p. (1928 lst) (18)

Valter, Kõu Rudolfi p. (1928 lst) (129

Veski, Leonhard Augusti p. (1927 lst) (20)

Viikholm, August (1931 lst)

Viikholm, Johannes (1921 lst) (21)

Virks, August Mihkli p. (1922 lst; 1929 kst)

Vreibush, Julius (1921 lst)

 

Märkused:

(1) lõpetas TM III kl. 1942 (Adler)

(2) lõpetas TM III kl. 1933 (Akker)

(3) lõpetas TM III kl. 1932 (Einholm)

(4) lõpetas TM III kl. 1933 (Heyman)

(5) lõpetas TM II kl.1935 ja III kl. 1943 (Joosepson)

(6) lõpetas TM II kl. 1938 ja III kl. 1941 (Kask)

(7) lõpetas TM III kl. 1924 (Koolman)

(8) lõpetas TM III kl. 1941 (Lihtermann)

(9) lõpetas TM III kl. 1933 (Mühlbach)

(10) lõpetas TM II kl. 1932 ja III kl. 1936 (Püss)

(11) lõpetas TM II kl. 1925 ja III kl. 1941 (Randmann)

(12) lõpetas TM II kl. 1928 ja III kl. 1931 (Rull)

(13) lõpetas TM II kl. 1937 ja III kl. 1941 (Saar)

(14) lõpetas TM III kl. 1937 (Soomann)

(15) lõpetas TM II kl. 1933 ja III kl. 1939 (Suksdorf)

(16) lõpetas TM III kl. 1941 (Tamvelius)

(17) lõpetas TM III kl. 1925 (Trummar)

(18) lõpetas TM II kl.1938 (Valter, Jariilo)

(19) lõpetas TM III kl. 1939 (Valter, Kõu)

(20) lõpetas TM II kl. 1932 ja III kl. 1934(Veski)

(21) lõpetas TM III kl. 1929 (Viikholm)

 

Nike Hypervenom Phantom II FG Low