Lahemaa rannakülade mälumaastike projekt, II etapi välitööd ja intervjuude videod

Prindi

Lahemaa rannakülades on SA Käsmu meremuuseumi ja MTÜ Juminda poolsaare seltsi eestvõtmisel käimas projekt: „Lahemaa rannakülade mälumaastikud““, mille raames koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad, kogutakse elavat kohapärimust. Projekti "Lahemaa rahvuspargi rannakülade mälumaastikud" toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lahemaa rahvuspargi rannakülade mälumaastike inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, sealhulgas piirkonna kaitsekorralduses väga olulised ajaloolised lautri- ja sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koondatakse külade ajaloolis-kultuurilised kirjeldused, sh vaimse pärandi ja elulaadi kohta; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate elava pärimuse külade paikade kohta. Tegemist on Lahemaa RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, vajadused on kirjeldatud Lahemaa KKK-s lehekülgedel 54 ja 198- 02 : 
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lisa_1_Lahemaa_RP_KKK_2016-2025.pdf

 Uuring teostatakse sisuliselt kolmes iseseisvas etapis -  (1) arhiivitööd, külade ajalooliste õiendite koostamine; (2) välitööd: a) külade kõigi teadaolevate pärimuspaikade ja kultuurilooliste paikade lokaliseerimine maastikul, b) külade pärimuskandjate süvaintervjuude filmimine (1 küla kohta); (3) kogutud andmete lõppvalik, korrastamine, kaitsekorralduse ettepanekud, lõpparuanne, veebis avaldamine, külade kultuurilooliste paikade ning vaimse pärandi edendamise kaitsekorralduslikud soovitused.

Vastavalt selle uuringu ajakavale olid juunis 2016 valmis esimese etapi ajaloolised õiendid. Detsembris 2016 olid valmis uuringu teise etapi, välitööde tulemused. Uuringu kolmas etapp toimub perioodil 2017 jaanuar kuni 2017 mai.

2017. aasta kevadesse on planeeritud uuringu lõpparuande valmimine, erialane toimetus, kaasamiskoosolekud kohalike kogukondadega, et määratleda külade jaoks olulised ajaloolis-kultuuriloolised paigad. Uuringu valmimise tähtaeg on mai 2017.

Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti esimese etapi tööde raames (periood detsember 2015 kuni juuni 2016) on valminud külade ajaloolised õiendid, mida palume jooksvalt üle vaadata ja täpsustada uuringuga seotud külakogukondade poolt.

Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti ajaloolised õiendid leiate siit:   

PDF icon Download Pärispea piirkond.pdf (20.27 MB)

PDF icon Download Vihula piirkonna rannakylad.pdf (5.17 MB)

PDF icon Download Juminda piirkond.pdf (5.1 MB)

Külade ajalooliste õiendite tegijad on erinevate piirkondade lõikes Eru Lahe Rannarahva Selts ja ajaloolane Enn Tarvel (Pärispea piirkonna külad), Juminda Poolsaare Selts ja etnograaf Melika Kindel (Juminda piirkonna külad) ning MTÜ Kaarli Talumuuseum ja ajaloolane Aarne Ruben (Vihula valla rannakülad).

Töö teise etapi jooksul (periood 2016 august kuni 2016 detsember) koguti infot külade pärimuspaikadest, intervjueeriti piirkonna mälukandjaid, toimus ajaloolis-kultuuriliste paikade määratlemine ning kohapärimuse kogumine. Filmilõigud piirkonna pärimuskandjate süvaintervjuudega leiate siit:

Küladele esitati üleskutse anda täiendavat informatsiooni ajaloolis-kultuuriliste paikade kohta või erinevate lugudega seotud pärimuspaikade kohta. Välitöid viis läbi üle 20 inimese, lisaks tehniline meeskond, küsitletavad ja intervjueeritavad. Juminda poolsare infot koondas Melika Kindel, Pärispea poolsaare infot Linda Metsaorg, Vihula valla külade infot Aarne Vaik, Ott Sandrak ja Aarne Ruben. Mälumaastike projekti koordineerib Ingeldrin Aug. Täiendusi ja ettepanekuid võib saata jooksvalt oma  piirkonna kontaktidele või Käsmu meremuuseumi meiliaadressile muuseum@kasmu.ee, infot tel: 53811608. Tööversioonid kultuuriloolistest paikadest ja pärimuspaikadest saate üleskutses antud kontaktidelt või külavanematelt.

Töö kolmanda etapi jooksul (2017 jaanuar kuni 2017 mai) toimub kogutud pärimusmaterjali erialane ja vormiline toimetamine, koostöös küladega oluliste ajaloolis-kultuuriliste paikade kaitsekorralduslike vajaduste määratlemine, uuringu valmimine ja veebis avaldamine.

Kogukondade kaasamine:

Meie eesmärk on, et kogukonnad oleksid uurimisprotsessi kaasatud. Koostamisprotsessi eest on vastutanud Töö esimeses ja teises etapis erinevate piirkondade töövõtjad. Külade ja piirkondade lõikes on alljärgnevalt toodud kontaktisikud.

Juminda poolsaare piirkond: Andineeme, Tsitre, Pudisoo, Pedaspea, Kolga-Aabla, Kiiu-Aabla,Tammistu, Leesi, Juminda, Tapurla, Virve. Kontaktisik Melika Kindel, meil: melikakindel@gmail.com (link sends e-mail), telefon 5147581

Pärispea poolsaare piirkond: Loksa, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme, Kasispea, Vihasoo, Tammispea. Kontaktisik Linda Metsaorg, meil: linda.metsaorg@mail.ee (link sends e-mail), telefon 56917494

Vihula valla rannakülade piirkond: Eru, Käsmu, Võsu, Koolimäe, Lobi, Lahe, Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi, Altja, Mustoja, Vainupea. Põhitäitja Aarne Ruben meil: aarne_ruben@hotmail.com (link sends e-mail), telefon 55566292

Töö kolmas etapp keskendub arutelule küladega, kolmanda etapi kaasamisprotsessi eest vastutab selle hanke võitnud meeskond. Projekti eest vastutavad SA Käsmu Meremuuseum ning MTÜ Juminda Poolsaare Selts.

Käsmu meremuuseumi eestvedamisel on toimunud ka mitu suuremat Töö erinevaid etappe ja nende tulemusi avalikkusele tutvustavat koosolekut:

21. mail 2016 toimusid Töö esimese etapi, külade ajalooliste õiendite tutvustamised ja arutelud järgmise ajakavaga: 

  • 11.00 Juminda piirkond, Leesi rahvamaja
  • 13.30 Pärispea piirkond, Pärispea seltsimaja
  • 16.00 Vihula valla rannakülad, Käsmu meremuuseum

9. detsembril algusega kell 16.00 korraldati Käsmu meremuuseumis projekti teise etapi töid tutvustav arutelukoosolek; koosoleku lindistus:

Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti tutvustati ka Keskkonnaameti kultuuripäranid koosolekul http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/ehitustingimuste-infotund-ning-kultuuriparandi/

Lahemaa rannakülade mälumaastike tegevusi on kajastatud meedias, sealhulgas:

Sõnumitoojas:

http://sonumitooja.ee/kogukonnad-hakkavad-uurima-lahemaa-rannaala-kohaparimust/

http://sonumitooja.ee/lahemaa-malumaastike-projektile-oodatakse-kaasamotlejaid/

http://sonumitooja.ee/lahemaa-konverentsil-oli-kone-all-koostoo-kohalike-kogukondadega/

Artikkel Virumaa Teatajas:

http://www.kasmu.ee/et/content/inimeste-meenutused-loovad-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastiku-rikkuse