Lahemaa rannakülade mälumaastikud III etapp

Prindi

Lühiülevaade Projekti „Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring – Lahemaa rannakülade mälumaastikud“ uuringu tulemustest, oodatavatest kasutusaladest ja kasutajatest. 

7.05.2017 Käsmu koosoleku helisalvestised on nüüd üleval, päris lõpuni muuseumil koosoleku salvestust pole, sest diktofon kukkus maha ja läks katki. Siin salvestis neljas osas1 fail, 2 fail3 fail,  4 fail, 5 fail. Lisame koosoleku lõpu salvestuse hiljem, kui see muuseumile üle antakse.

22.04.2017 Käsmu koosoleku helisalvestus Käsmu koosoleku helisalvestus 

15.04.2017
Suur tänu kõigile, kes eile Leesil, Viinistul ja Käsmus kohal olid. Kohtumised olid igati asjalikud!

Koosolekute MEMOD: Download Leesi memo 15.04.2017.docx (13.56 KB),  Download Viinistu memo 15.04.2017.docx (13.76 KB),  Download Kasmu memo 15.04.2017 .docx (14.45 KB)

Kuidas edasi:
Palun tutvuge manuses olevate külade kultuurilooliste paikade esialgsete nimekirjadega ja dropboxist leitavate kaartidega. Oleme need koondanud ajalooliste õiendite põhjal. Siit on palju puudu. Nagu eile selgus, on mitu paika kaardil ka valele kohale läinud.

Palun levitage neid materjale oma külarahva seas ja leidke võimalus saada elanikelt tagasisidet, millised paigad on siit puudu, mille kirjeldusi te tahate täiendada ja mõelge ka, mis on kõige tõhusam võimalus neid paiku teadvustada ja väärtustada. Paikade teadvustamine aitab hoida kohalikku mälu, aga sellest on abi ka planeerimisel (loe planeerimisel vigade ärahoidmisel), inimeste (sh ka külaliste) liikumise suunamisel, hooldustööde planeerimisel ja selleks abi küsimisel jne jne.

Ootame Teie täiendusi hiljemalt 5. maiks, aga mida varem, seda parem. Kui korraldate külakoosolekuid, siis võime ka kohale tulla. Kindlasti tahame Teiega kohtuda 7. mail, et saadetu ja edasine läbi arutada:

11.-12.30 Leesi rahvamajas
13.00-14.30 Viinistu kunstimuuseumis
15.30-17.30 Käsmu rahvamajas

Dropboxi link kaartidele: https://www.dropbox.com/sh/e1wmtjyrgcy626f/AACPUNVWVfI_1B7UjeOE3OxXa?dl=0

Download Juminda.kultuurloolised paigad.docx (52.69 KB)
Download Parispeakultuuriloolisedpaigad.docx (44.83 KB)
Download Vihulakultuuriloolisedpaigad.doc (108.5 KB)
Download Lahemaa pärand.docx (81.5 KB)
 

-----------------------------------------------

Austatud Lahemaa rannarahvas ja külavanemad!

Palume Teie abi Lahemaa rannakülade jaoks oluliste ajaloolis-kultuuriliselt paikade ja elementide kaardistamisel ja nende kaitsekorralduse kavandamisel. Ootame Teid ka mõttetalgutele  ja projekti avalikustamiskoosolekutele 15. aprillil ja 7. mail! (vt lähemalt allpool)

Lahemaa rannakülades on SA Käsmu meremuuseumi ja MTÜ Juminda Poolsaare Selts eestvõttel käimas projekt „Lahemaa rannakülade mälumaastikud“.  See on Lahemaa rannakülade kaitsekorralduslik alusuuring selleks, et kaardistada kultuuriloolised paigad, koguda elavat kohapärimust ja koostada küladele ajaloolised õiendid.

Lahemaa rahvuspargi külade ajaloolis-kultuuriliste paikade inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, näiteks ajaloolised lautri- ja sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koostatakse külade ajaloolis-kultuurilised õiendid; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate elavat pärimust külade paikade kohta.

Tegemist on Lahemaa RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, mis on kirjeldatud Lahemaa kaitsekorralduskavas 2016-2025 leheküljel 54. Peatükis „Külade ajaloolis-kultuurilised paigad“ lehekülgedel 198-202 on antud ka esialgne nimekiri neist. Nimekiri on lisatud ka üleskutsele.

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lisa_1_Lahemaa_RP_KKK_2016-2025.pdf

Töö käib SA Käsmu meremuuseumi ja Juminda poolsaare seltsi eestvedamisel. Palju on juba tehtud - kogutud on hulga elavat pärimust, filmitud pärimuskandjaid ja ka  külade ajaloolised õiendid on valmis. Kokkuvõte varasematest etappidest ja projektisthttp://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekt-ii-etapi-v%C3%A4lit%C3%B6%C3%B6d-ja-intervjuude-videod

Külade abiga tahame kokku panna just nende jaoks oluliste kultuurilooliste paikade nimekirja ning sõnastada ettepanekud, kuidas neid  hooldada, säilitada, tähistada ja tutvustada.

Palun levitage oma külas teavet selle ettevõtmise kohta ning tehke ettepanekuid, millised paigad on teie küla jaoks olulised ning kuidas neid võiks hoida.

Manusest leiate  kaitsekorralduskavas antud külade kultuurilooliste paikade nimekirja, mida täiendada.

Saatke külade arvamused oma kultuurilooliselt olulistest paikadest ning kaitsekorralduslikest meetmetest saata projekti avalikustamise etapi koordinaatorile, Riin Alatalule, kontakttelefon: 5119439, e-post riin.alatalu@gmail.com Ootame teateid kuni 5. maini.

Kultuurilooliste paikade määratlemisel võivad abiks olla mälumaastike projekti ajaloolised õiendid: http://www.kasmu.ee/et/content/lahemaa-rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projekti-k%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid ning pärimuspaikade kaardid https://www.dropbox.com/sh/oaimogty9cz8sby/AABsODdeowi7jJwyOgFIyXiAa?dl=0

Ootame Teid mõttetalgutele  ja projekti avalikustamiskoosolekutele 15. aprillil ja 7. mail!

15. aprillil toimuvad arutelud kultuurilooliste paikade ja nende kaitsekorralduse põhimõtete üle:

Juminda poolsaare rannakülad kell 11.00-12.30 Leesi rahvamajas

Pärispea poolsaare rannakülad kell 13-14.30 Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskuses

Vihula piirkonna rannakülad kell 15-16.30 Käsmu meremuuseumis

7. mail toimuvad arutelud külade kultuurilooliste paikade kaitsekorralduse üle ja kokkuvõtvad koosolekud:

Juminda poolsaare rannakülad kell 11.00-12.30 Leesi rahvamajas

Pärispea poolsaare rannakülad kell 13-14.30 Viinistu kultuuri- ja konverentsikeskuses

Vihula piirkonna rannakülad kell 15.30-17.30 Käsmu rahvamajas

Kui küladel on huvi eraldi koosolekuteks, palume sellest teada anda.

Lugupidamisega,

Riin Alatalu

Projekti kolmanda etapi ja avalikustamise koordinaator

SA Käsmu Meremuuseum

MTÜ Juminda Poolsaare Selts

www.kasmu.ee

Lahemaa rahvuspargi kultuurilooliste paikade nimekiri on manuses.

Külade ajaloolis-kultuuriliste paikade määratlemine on kodu-uurimuslik ning kogukonnakeskse kaitse iseloomuga. Uuring on Keskkonnaametile looduskasutuse kaalutlusotsuste tegemisel toeks, näiteks kui kohalik kogukond soovib tähistada paiku kohtkindlate tahvlitega või võtta selleks kasutusele riigi omanduses ja Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses olevaid avalikke paiku (kiigeplatsid, laevaehitusplatsid), ajaloolisi lautrikohti vms.

Antud uuring annab, kui see on külade poolt läbi arutatud ning sellekohased ettepanekud lõpparuandes tehtud, Keskkonnaametile täiendava informatsiooni kuidas tähtsustada olulisi ajaloolis-kultuurilisi paiku, mida hooldada Keskkonnaameti talgute, koolituste jms raames, samuti teha ettepanekuid Lahemaa rahvuspargi loodushoiutöödeks. Külade jaoks oluliste  paikade määratlemine ja kaitsekorralduskavas kirjeldatud hoidmise  soovitused võimaldavad küladel teha ettepanekuid nende hoolduseks, küll eelkõige maastikuhooldusena või üksikobjektide hooldusena.

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava kohaselt saab külade ettepanekul ja eestvõttel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotleda rahastust külade kultuurilooliste infostendide ning infovoldikute tegemiseks selle uuringu tulemusi kasutades. Varasemalt on külade kultuuriloolisi infostende ja voldikuid tehtud 2007-2008 aastal Jumindal, Turbuneemes, Kolgakülas, Ilumäel, Altjal, Pedassaares, Võhmas ja Käsmus. Aga Lahemaal on 72 küla.

Lahemaa rannakülade mälumaastike projekti kõige suurem positiivne tulemus on, et osa piirkonna rikkast vaimsest pärandist, pärimuskandjad ja kohapärimuslikud paigad on kirjeldatud ja ei kao unustuse hõlma. 

Download KKKkyladepaigad (1).pdf (275.89 KB)

jordans for sale youth